22
Thứ 4, 09

Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ

Tiếng Anh TOEIC

Cấu trúc ngữ pháp trong đề thi TOEIC rất đa dạng, vì vậy để làm tốt phần này các bạn cần nắm vững những điểm ngữ pháp quan trọng. Một trong những điểm ngữ pháp quan trọng thường gặp nhất chính là chia động từ theo chủ từ, hay còn gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. 

Theo quy tắc, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ, nghĩa là chủ từ số nhiều thì động từ chia ở dạng số nhiều, chủ từ số ít thì động từ được chia ở dạng số ít. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không tuân theo quy tắc đó, sau đây là các trường hợp chia động từ cần lưu ý:

1. Các chủ ngữ được nối với nhau bằng “and” nhưng có cùng trường nghĩa, cùng chức năng thì chia động từ dạng số ít. 

Example:  Orange juice and coffee is my favorite drinks.

2. Các chủ ngữ nối với nhau bằng “and” nhưng có “every”, “each”, “many” thì chia động từ dạng số ít. 

Example:  Each boy and each girl has their own story.

3. Các chủ ngữ nối với nhau bằng “or”, “nor”, “neither…nor”, “either…or”, “not only…but also” thì chia động từ theo chủ ngữ gần nhất.

Example:  Neither John nor his friends have seen this movie before.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

4. Nếu chủ ngữ là các danh từ được nối với nhau bằng “as well as”, “together with”, “no less than”, “along with”, “accompanied by” thì chia động từ theo chủ ngữ chính.

Example: Mr Robbins, accompanied by his wife and children, is leaving tonight.

5. Nếu trong câu có “none of”, “any of” thì động từ được chia theo danh từ ở sau nó, có thể là số ít hoặc số nhiều

Example: None of my friends lives near my house.

6. Nếu  trong câu có one of, each of, every of, either of thì chia động từ dạng số ít

Example: One of my family’s members is going to Singapore nest month.

7. Câu theo cấu trúc The number + N: chia động từ  dạng số ít – A number + N: chia động từ dạng số nhiều

Example: The number of bears decreases day by day.

A number of books in this library are really big.

8. Nếu chủ ngữ là danh từ chỉ bộ phận thì chia động từ dạng số nhiều (pants, trousers, glasses, scissors,…)

Example: Her glassses are really nice.

 

Tên các môn học thường có
Tên các môn học thường có "s" phía sau nhưng động từ được chia dưới dạng số ít

9. Lưu ý những chủ ngữ có “s” phía sau nhưng mang nghĩa số ít thì động từ chia dạng số ít

Example: Physics is a very difficult subject.

10. Nếu chủ ngữ  là dang từ chung chỉ một tập thể (family, class, school, group, team, government,…) thì chia động từ dạng số ít, nếu có ý nhấn mạnh vào từng cá nhân trong một tập thể thì chia dạng số nhiều.

Example: My class went to eat together

11. Nếu tình từ chỉ một tập thể để dùng như một danh từ thì chia động từ dạng số nhiều.

Example: The vulnerable are really poor.

12. Man, The human race, People, The police thì chia động từ dạng số nhiều

13. Từ chỉ thời gian, tiền bạc, số lượng đo lường thì chia động từ dạng số ít.

Example: 8 hours of sleeping is enough.

14. Khi dùng “It” làm chủ từ giả thì chia động từ theo chủ ngữ được thay. 

Example: It is her dogs that often bite people.

Nắm vững những dạng chia động từ này, chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng ghi được điểm số cao trong bài thi TOEIC của mình. Trong những phần tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho các bạn những điểm ngữ pháp quan trọng khác để các bạn có thêm nhiều kiến thức nhé!