27
Thứ 6, 11

Sự Khác Nhau Giữa No Và Not Trong Tiếng Anh

TOEIC Reading

Nhiều người học ở các  trung tâm lớn nhưng vẫn còn nhiều hoang mang khi phân biệt sự khác nhau giữa No và Not trong tiếng anh. Mời các bạn hãy cùng xem bài viết dưới đây để phân biệt nhé

No thường được sử dụng như chỉ định từ/hạn định từ để diễn tả những từ chỉ số lượng ví dụ như ‘all’,’every’,’many’,’some’,’any’,’each’,’either’,’one’,’another’ và được sử dụng trước các danh từ số ít và cả số nhiều. No còn có nghĩa giống với ‘not a’ hoặc ‘not any’ và được dùng nhiều khi muốn nhấn mạnh vào những gì đang nói. Hãy so sánh các câu sau:

Ex1:

- I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh )

- I don’t have any idea what he is referring to. (ít nhấn mạnh )

Not thường sử dụng trong câu hay phủ định một mệnh đề và được sử dụng với động từ ‘to be’ kèm theo đó là hỗ trợ của các tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very hay được sử dụng sau not để trung hòa bớt tính phủ định của mệnh đề đó.

Sự khác biệt giữa no và not trong tiếng anh

Ex2:

- He swims well, but not very evenly.

- It was not a huge meal, but enough for two people.

Good là một tính từ có thể kết hợp với cả no, any và not,mặc dù sẽ có sự khác biệt tinh tế về cách dùng cũng như nghĩa của nó.

Ex3:

- Is the milk good?

- No, it’s not good.

Với ví dụ về sữa có ngon không  sử dụng Not với nghĩa phủ định.

Ex4:

- Was the play any good?. It was no good at all. The acting was poor and the direction was terrible.

Ở câu trên no good trong câu trả lời với hàm ý chẳng hay tí nào.

Ex5:

- It’s no good. I can’t see how we can repair this fence. We shall have to buy a new one.

- Còn ở ví dụ này It's no good có thể được thay bằng It's no use- chẳng được tích sự gì.

Lưu ý khi sử dụng good,bởi vì nó giống use hay point, thường được sử dụng với V-ing theo sau

Làm bài tập về No và Not để ghi nhớ

Ex6:

- It’s no good trying to apologize. You have really offended me.

- It’s no use complaining about the service in this hotel. It will never improve.

Cần phải dùng there's, no point và it's với no good/no use.

Qua bài học trên hy vọng các bạn đã biết cách phân biệt no và not trong tiếng anh.