06
Thứ 5, 10

Từ vựng và bài luận tiếng Anh chủ đề trường đại học

Kỹ Năng Viết Tiếng Anh

Nếu chọn du học Mỹ hoặc các nước sử dụng tiếng Anh như Úc, Canada, Châu Âu... Thì trong hồ sơ sẽ yêu cầu nộp kèm một bản lý do du học. Mặc dù khá gần gủi nhưng gây ra không ít khó khăn nếu bạn không nắm vững ngữ pháp và vốn từ vựng quá ít ỏi. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin đưa ra một số từ vựng  bài luận tiếng Anh với chủ đề trường đại học để các bạn có thể tham khảo.

Bên cạnh đó, hy vọng các em sinh viên sẽ có thêm vốn từ để có thể giao tiếp tiếng Anh và giải quyết các bài viết liên quan đến trường đại học như: “cuộc sống sinh viên của tôi”, “miêu tả trường đại học của bạn”… 

Từ vựng tiếng Anh về trường đại học

Các bạn có thể vận dụng những từ vựng tiếng Anh chủ đề trường đại học sau đây cho bài luận của mình:

 • Academic – /,ækə’demik/: học thuật
 • Assignment – /ə’sainmənt/: bài tập
 • Attendance – /əˈten.dəns/: mức độ chuyên cần
 • Bachelor’s degree – /ˈbætʃələz dɪˌɡriː/: bằng cử nhân
 • Certificate -/sə’tifikit/: giấy chứng nhận văn bằng
 • Club – /klʌb/: câu lạc bộ
 • College -/’kɔlidʒ/: trường Cao đẳng
 • Computer room – /kəmˈpjuː.t̬ɚ.rʊm/: phòng máy tính
 • Course – /kɔːrs/: khóa học
 • Credit – /’kredit/: tín chỉ
 • Diploma – /di’ploumə/: bằng cao đẳng, đại học
 • Doctor’s degree – /’dɔktə/: bằng tiến sĩ
 • Exam – /ɪɡˈzæm/: kì thi
 • Exam results – /ɪɡˈzæm.rɪˈzʌltz/: kết quả thi
 • Fail/pass an exam: trượt/qua kì thi
 • Graduate/post-graduate/post-graduate student: sau đại học
 • Gym – /dʒɪm/: phòng thể chất
Học thuộc nhiều từ vựng sẽ giúp kỹ năng viết tốt hơn
Học thuộc nhiều từ vựng sẽ giúp kỹ năng viết tốt hơn
 • Hall of residence – /ˈrez.ə.dəns/: kí túc xá
 • Laboratory – /ˈlæb.rə.tɔːr.i/: phòng thí nghiệm
 • Lecture – /’lektə/: lớp lý thuyết tại giảng đường
 • Lecture hall – /ˈlek.tʃɚ. hɑːl/: giảng đường
 • Lecturer – /ˈlek.tʃɚ/: giảng viên
 • Library – /’laibrəri/: thư viện
 • Locker – /ˈlɑː.kɚ/: tủ đồ
 • Mark – /mɑːrk/: điểm
 • Master’s degree – /’mɑ:stə/: bằng thạc sĩ
 • Masters student – /ˈmæs.tɚ.ˈstuː.dənt/: học viên cao học
 • Plagiarism – /’pleidʒərizəm/: hành động sao chép ý tưởng cho bài viết
 • Playground – /ˈpleɪ.ɡraʊnd/: sân chơi
 • Presentation – /,prezen’tein/: bài thuyết trình
 • Professor – /prə’fesə/: giáo sư
 • Projector – /prəˈdʒek.tɚ/: máy chiếu
 • PhD student: nghiên cứu sinh
 • Researcher – /rɪˈsɝːtʃ/: nhà nghiên cứu
 • Revise – /rɪˈvaɪz/ ôn lại
 • Scholarship – /ˈskɒləʃɪp/: học bổng
 • Semester – /sɪˈmestər/: kì học
 • Sit an exam: dự thi
 • Sport Hall – /spɔ:t hɔ:l/: hội trường thể thao
 • Student – /ˈstuː.dənt/: sinh viên
 • Student union – /ˌstjuː.dənt ˈjuː.ni.ən/: hội sinh viên
 • Study /ˈstʌd.i/ /learn /lɝːn/: học
 • Subject – /ˈsʌb.dʒekt/ môn học
 • Tutorial – /tju:’tɔ:riəl/: lớp trợ giảng làm bài tập tại lớp
 • Thesis – /ˈθiːsiːz/: luận văn
 • Undergraduate – /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/: cấp đại học
 • University – /,ju:ni’və:səti/: trường đại học
 • University campus – /ˌjuː.nəˈvɝː.sə.t̬i.ˈkæm.pəs/: khuôn viên trường đại học
 • Workshop -/’wə:kɔp/: lớp thực hành

Các mẫu bài luận tiếng Anh về trường đại học

EX1:

My university lifes is so interesting. There are many activities in our school life, such as freshmen singing, university anniversary and drama contest. By the way, I always go to travel with my classmates on summer and spring vocation.

My classmates and I was prepares these activities so work hard. Especially, one of my classmates was leader. She always prepared those than everyone, however, just spend her times so much. She didn’t gave up. we always supported her to prepared those. Of cause, we got the champion in any activities.

I’m so likes travel with my classmates. These travel usually that I planed its. I always spend many times to find the infotmations of the trips. Therefore, my mates always very enjoy those trips.

Lý do du lịch không thể thiếu trong các hồ sơ xin visa du học
Lý do du lịch không thể thiếu trong các hồ sơ xin visa du học

EX2:

At the beginning of life in college, I felt everything is fresh, new environment, new teachers, new friends,,,, . But actually, independence is important, I have to do everything by myself, no matter washing clothes, cleaning my room, buying dinner but not by mother cooking. Even though It’s free to live outside, for me, home is the most comfortable place.

Life goes on, now I’m senior, I experienced many things. I’ve learned how to make friends with people, how to be independence, how to solve problems with optimistic view, how to cooperate with teammate and how to work for everything…

The most impression thing is must the welcome camping, because we held this activity for few months, and we did make many efforts. We arranged activities, created fun games, and had a fantastic evening party for all of the lower classman.

It’s true the welcome camp is successful! All of us were touched at last day, I have never been so touched and felt the sense of success, I’ve glad to join this activity, I did learn a lot, especially I practice to learn dance for this welcome camp, It’s maybe one of the special things in my life.

However, time passed by, do I like my college life? Absolutely yes! I love my college life, It’s better than high school more, I find myself , I learn new things that I couldn’t learn in high school, I appreciate people I met in college life, because of them, I become better and better.

EX3:

University is a place of freedom and full of diversification. High school, to be honest, is a place full of pressure with a dull life. Somehow you must pass through the sufferings in highschool then you can go to the college.

The first impression of university for me is that I’m a college student now, I can decide something on my own and no one will tell me what am I going to do next. I have to be responsible to myself. I’m a grownup now I have to decided my future. I have to say that I’m lucky to meet a group of guys as my best friends for these three years. We laugh together, work together, study toghter and help the department together. This is the experience I’ve never had in my highschool life. In addition, I was quite a shy boy in the past, but my conscious tell me that I’m not a shy boy at all. I can be an extrovert person. So my personality had changed in my freshman year and my point of view to everything had turn into a bright side.

My college life is better than highschool. I met differnet people from differnet area. My life is no longer full of exames. I’ll say the life in here will be memoriable in the future. My friends, keep on the good work!

EX4:

Compare university with high school, I prefer the former. In high school, I have to reach school before 7:30 a.m. and listen classes from 8:00 a.m. to 5 p.m. even to 9:00 p.m. However, I can decide my schedule by myself. Sometimes, I only have one class or no class whole day!

Second, I like university is that all activities should be held by students. It is very different than high school which all work would be held by school and students just have to follow the rules and attend them. In college, all rules and projects are devised by us.

Last but not least, English includes so many kinds. Contrast high school and college. High school only focuses on memorizing vocabularies and grammar, but is the basic skills in college. English is separated into several subjects such as literature, linguistic, and so on. This is the new thing for me.

Hy vọng những từ vựng  và bài luận tiếng Anh chủ đề trường đại học trên sẽ giúp ích cho bạn. Kỹ năng viết tiếng Anh sẽ trở nên tốt hơn khi bạn chăm chỉ luyện tập nhiều chủ đề tiếng Anh mỗi ngày. Cùng hoctienganhkhongkho.com cập nhật thêm các chủ đề hữu ích ở những bài tiếp theo nhé.